B. Hagen

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
17076 De kleintjes leggen het loodje Geen avondvullend 34 Grosfeld
13975 Fusearje? Tuinman, A. avondvullend 34 Stuft
27124 Meitsje dat de kat mar wiis Jorna, S. avondvullend 34 Stuft
22819 Taandes! Hofstra, K.K. avondvullend 34 Vink
24937 Wegpiraten Geen avondvullend 34 Grosfeld
24936 Wegpiraten (wegpiraten & liefdeslessen) Dol, J. avondvullend 34 Grosfeld