A. Tuinman

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
11457 Blommen foar berber Maasland, D. van avondvullend 34 Stuft
11699 Breugeman te hier Bergvliet, P. 34 Stuft
22385 De spoektrein Ridley, A. 34 Stuft
13786 Fiere freonen Ayckbourn, A. avondvullend 35 Stuft
13845 Flinters binne frij Gershe, L. avondvullend 35 Stuft
13975 Fusearje? Hagen, B. avondvullend 34 Stuft
17713 Leafde yn it turkeleech Horne, K. avondvullend 35 Stuft
18853 Mireille Hijdra, F. 34 Onbekend
19729 Oer us skynt de selde sinne Wolteringh, J.C. avondvullend 34 Stuft
20824 Plaza hotel Simon, Neil avondvullend 36 Vink
21710 Sa sjoch je my en sa sjoch he my net Mupy, M. avondvullend 34 Onbekend
23166 Toe ju, doch ris wat Simon, Neil 36 Stuft
25414 Yn 'e mist Christie, A. avondvullend 35 Stuft