Voorwaarden

  Geldt vanaf 1 januari 2012.
  (toneel)verenigingen die een toneeltekst of musical gaan opvoeren.

  Voor duidelijkheid rondom de aanvraag van opvoervergunningen ten behoeve van voorstellingen, beantwoordt deze brief bondig de meest voorkomende vragen. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele misverstanden te voorkomen. IBVA Holland is ten slotte de (theater)rechten specialist in Nederland.

  1. Het auteursrecht

  Om de maker van een (toneel)werk of musical te beschermen is bij Wet geregeld dat bij gebruikmaking van diens werk toestemming en betaling van een vergoeding vereist is. Anders gezegd: auteursrechten betekenen het honorarium voor de maker van het werk. Makers zijn niet alleen de schrijvers van het werk, maar ook bewerkers, muzikanten en vertalers. I.B.V.A. Holland verzorgt voor de makers de bescherming en repartitie van de vergoedingen.

  2. Aanvraag voor een opvoervergunning

  De aanvraag voor opvoerrecht dient uiterlijk drie weken voor de eerste voorstellingsdatum door ons ontvangen te zijn (zo niet, wordt het tarief verhoogd met 20%).  

  U kunt gebruik maken van de online aanvraag module op www.ibva.nl. Aanvraagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij I.B.V.A. Holland.

  G  Met auteursrecht wordt feitelijk opvoerrecht bedoeld. Dit recht kan opgesplitst zijn in auteursrecht (de maker, de auteur), vertaalrecht, bewerkersrecht en uitgeversrecht. Wij verzoeken u altijd eerst contact met ons op te nemen over welke deelrechten van toepassing zijn.

  Voor een aanvraag tot opvoeren zijn een aantal aspecten van belang


  Voor alle voorstellingen waar publiek bij aanwezig is, dient u auteursrechten te betalen, ook voor try-outs, generale voorstellingen, schoolvoorstellingen, seniorenvoorstellingen etc.
  Het door u in te vullen adres is het adres van de penningmeester
  Bij machtiging tot incasso van de rechten het rekeningnummer en adres van de rekeninghouder invullen
  Indien u geen gebruik maakt van de volledige capaciteit van de zaal/locatie waar de voorstelling gegeven wordt (d.m.v. aanpassingen in de zaal) en deze in overleg met de zaalhouder gaat aanpassen, dient u een ondertekende en gestempelde brief van de zaalhouder met uw aanvraag mee te zenden waarin deze het maximum aantal zitplaatsen per voorstelling vermeldt. Na het versturen van de vergunning door IBVA Holland is wijziging in de berekende zaalcapaciteit en/of retourbetaling niet meer mogelijk.

  Toestemming tot vertalen of bewerken moet vooraf schriftelijk geregeld zijn met ons bureau.
  Bij vragen over de hoogte van het te betalen bedrag adviseren wij u contact met ons op te nemen. Voor sommige voorstellingen kan er een afwijkend tarief gelden.

  3. Facturatie en incasso

  Onvolledige aanvraag: Houdt u er rekening mee dat de opvoervergunning niet verstrekt kan worden. Bij het ontbreken van zaal en het aantal zitplaatsen zullen wij het tarief volgens ons zalenregister vaststellen.

  Te late aanvraag (zie punt 2): Het te betalen bedrag wordt met 20% verhoogd.

  Geen aanvraag/betaling opvoerrecht:  U bent volgens de wetgever strafbaar. De te betalen opvoerrechten worden alsnog gefactureerd met een verhoging/boete van 100%.

  Geannuleerde voorstelling: Terugbetaling van de rechten is alleen mogelijk als de betreffende opvoering is geannuleerd. Hiervan heeft het IBVA een schriftelijke bevestiging nodig met adresgegevens, bankgirogegevens, de reden van annulering en een verklaring van de zaalhouder. Uw verzoek dient binnen 5 werkdagen na de geannuleerde opvoerdatum door ons ontvangen te zijn. U ontvangt de rechten dan retour minus administratiekosten.

  Opvoerrecht betaald aan een verkeerd bureau/instelling/persoon:
  Een toneelvereniging blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist afhandelen van de auteursrechten. Het is uw plicht om aan de juiste persoon of instelling de auteursrechten te voldoen. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u contact met ons op te nemen. Indien voor ons repertoire is betaald aan een verkeerd bureau/persoon/instelling, ontslaat dat u niet van de plicht alsnog te betalen aan ons bureau.

  4. Vergunning

  Na incassering of betaling van de opvoerrechten zal de vergunning uitgeschreven en toegezonden worden. Indien de opvoerrechten te laat zijn betaald en de voorstelling reeds gespeeld is, wordt de vergunning u echter niet meer toegezonden.

  5. Belangrijk

  Geef adreswijzigingen van de penningmeester zo spoedig mogelijk aan ons door middels een briefje of via het formulier op onze website, hierdoor komt onze post op het juiste adres en ontvangt u tijdig uw factuur en vergunning.

  Jaarlijks kunnen tariefwijzigingen worden doorgevoerd in de opvoerrechten op basis van o.a. inflatiecorrectie.

  Attendeer nieuwe bestuursleden op de geldende voorwaarden.

  6. Oorkonde

  IBVA Holland verzorgt voor jubilerende leden oorkondes, zilveren insignes en sculptures.
   

  Voor vragen over waar en hoe de rechten te regelen, de hoogte van de te betalen auteursrechten, advies over bescherming van een te schrijven/bewerken/vertalen werk, zaalcapaciteit etc. kunt u contact opnemen met IBVA Holland. 072 5112135


  Ik heb een code

  Als u naar aanleiding van de aankoop van een toneelstuk een brief van ons heeft gehad, vul dan hier uw code in en klik op Aanmelden.

  Zoeken / Aanvragen van een titel

  Heeft u geen code? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.