Voorwaarden, statuut & reglement

Voorwaarden Verenigingen

(Toneel)verenigingen die een toneeltekst of musical gaan opvoeren.


Voor duidelijkheid rondom de aanvraag van opvoervergunningen ten behoeve van voorstellingen, beantwoordt deze brief bondig de meest voorkomende vragen. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele misverstanden te voorkomen. IBVA Holland is ten slotte de (theater)rechten specialist in Nederland. Op deze pagina vermelden wij hieronder de reglementen en statuten.

1. Het auteursrecht

Om de maker van een (toneel)werk of musical te beschermen is bij Wet geregeld dat bij gebruikmaking van diens werk toestemming en betaling van een vergoeding vereist is. Anders gezegd: auteursrechten betekenen het honorarium voor de maker van het werk. Makers zijn niet alleen de schrijvers van het werk, maar ook bewerkers, muzikanten en vertalers. I.B.V.A. Holland verzorgt voor de makers de bescherming en repartitie van de vergoedingen.

Alle amateurverenigingen die een toneelstuk gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters, advertenties, Facebook en eventuele andere publicaties, de exacte titel & exacte oorspronkelijke titel alsmede de volledige naam van de oorspronkelijke auteur & vertaler te vermelden.

De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk. De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.

2. Aanvraag voor een opvoervergunning

De aanvraag voor opvoerrecht dient uiterlijk drie weken voor de eerste voorstellingsdatum door ons ontvangen te zijn (zo niet, wordt het tarief verhoogd met 20%).  

U kunt gebruik maken van de online aanvraag module op www.ibva.nl. Gebruik hiervoor uw aanvraag code / Of voer handmatig alle gegevens in.

G  Met auteursrecht wordt feitelijk opvoerrecht bedoeld. Dit recht kan opgesplitst zijn in auteursrecht (de maker, de auteur), vertaalrecht, bewerkersrecht en uitgeversrecht. Wij verzoeken u altijd eerst contact met ons op te nemen over welke deelrechten van toepassing zijn.

Voor een aanvraag tot opvoeren zijn een aantal aspecten van belang


U dient zich te houden aan de voorwaarden van de (toneel)uitgeverij m.b.t. aanschaf tekstboekjes. Voor alle voorstellingen waar publiek bij aanwezig is, dient u auteursrechten te betalen, ook voor try-outs, generale voorstellingen, schoolvoorstellingen, seniorenvoorstellingen etc.
Het door u in te vullen adres is het adres van de penningmeester
Bij machtiging tot incasso van de rechten het rekeningnummer en adres van de rekeninghouder invullen
Indien u geen gebruik maakt van de volledige capaciteit van de zaal/locatie waar de voorstelling gegeven wordt (d.m.v. aanpassingen in de zaal) en deze in overleg met de zaalhouder gaat aanpassen, dient u een ondertekende en gestempelde brief van de zaalhouder met uw aanvraag mee te zenden waarin deze het maximum aantal zitplaatsen per voorstelling vermeldt. Na het versturen van de vergunning door IBVA Holland is wijziging in de berekende zaalcapaciteit en/of retourbetaling niet meer mogelijk.

Toestemming tot vertalen of bewerken moet vooraf schriftelijk geregeld zijn met ons bureau.
Bij vragen over de hoogte van het te betalen bedrag adviseren wij u contact met ons op te nemen. Voor sommige voorstellingen kan er een afwijkend tarief gelden.

3. Facturatie en incasso

Onvolledige aanvraag: Houdt u er rekening mee dat de opvoervergunning niet verstrekt kan worden. Bij het ontbreken van zaal en het aantal zitplaatsen zullen wij het tarief volgens ons zalenregister vaststellen.

Te late aanvraag (zie punt 2): Het te betalen bedrag wordt met 20% verhoogd.

Geen aanvraag/betaling opvoerrecht:  U bent volgens de wetgever strafbaar. De te betalen opvoerrechten worden alsnog gefactureerd met een verhoging/boete van 100%.

Geannuleerde voorstelling: Terugbetaling van de rechten is alleen mogelijk als de betreffende opvoering is geannuleerd. Hiervan heeft het IBVA een schriftelijke bevestiging nodig met adresgegevens, bankgirogegevens, de reden van annulering en een verklaring van de zaalhouder. Uw verzoek dient binnen 5 werkdagen na de geannuleerde opvoerdatum door ons ontvangen te zijn. U ontvangt de rechten dan retour minus annuleringskosten (€ 2,50)

Covid 19 annuleringen, conform aanbeveling van cultuursector afspraken

Voor voorstellingsvouchers zijn al afspraken gemaakt. In het algemeen geldt dit als uitgangspunt ivm covid 19 annuleringen:

 

Opvoerrecht betaald aan een verkeerd bureau/instelling/persoon: Een toneelvereniging blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist afhandelen van de auteursrechten. Het is uw plicht om aan de juiste persoon of instelling de auteursrechten te voldoen. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u contact met ons op te nemen. Indien voor ons repertoire is betaald aan een verkeerd bureau/persoon/instelling, ontslaat dat u niet van de plicht alsnog te betalen aan ons bureau.

4. Vergunning

Na incassering of betaling van de opvoerrechten zal de vergunning uitgeschreven en toegezonden worden. Indien de opvoerrechten te laat zijn betaald en de voorstelling reeds gespeeld is, wordt de vergunning u echter niet meer toegezonden.

5. Belangrijk

Geef adreswijzigingen van de penningmeester zo spoedig mogelijk aan ons door middels een briefje of via het formulier op onze website, hierdoor komt onze post op het juiste adres en ontvangt u tijdig uw factuur en vergunning.

Jaarlijks kunnen tariefwijzigingen worden doorgevoerd in de opvoerrechten op basis van o.a. inflatiecorrectie.

Attendeer nieuwe bestuursleden op de geldende voorwaarden.

6. Oorkonde

IBVA Holland verzorgt voor jubilerende leden oorkondes, zilveren insignes en sculptures.
 
7. Kortom

Alle amateurverenigingen die een toneelstuk gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters, advertenties, Facebook en eventuele andere publicaties de volledige naam van de oorspronkelijke auteur & vertaler te vermelden.

De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk. De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname, internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.

Het is niet toegestaan de tekst te kopiëren, te lenen of verveelvoudigen op welke wijze dan ook cq. te wijzigen en/of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.

Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
De Friese Poort 106
1823 BT Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135 
Website: www.ibva.nl
Email: [email protected]
IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A
 
Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.

Vergunning tot opvoering:

1. Aankoop van vastgestelde aantal tekstboekjes bij de uitgever. (informeer bij uitgever)
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste vergunning toegestuurd.

Vergunning tot HER-opvoering(en): 

1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste vergunning toegestuurd.

Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd, terwijl de geldende rechten met 100% boetebedrag worden verhoogd. Het tarief wordt met 20% boetebedrag verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan de voorstelling.

Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.

Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Korte Sint Annastraat 19 - 2000 ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten van u te claimen, of te innen.

Voor vragen over waar en hoe de rechten te regelen, de hoogte van de te betalen auteursrechten, advies over bescherming van een te schrijven/bewerken/vertalen werk, zaalcapaciteit etc. kunt u contact opnemen met IBVA Holland. 072 5112135

IBVA zal uw vereniging achteraf factureren.

Toneelverenigingen kunnen  de  voucher(te goed) inwisselen bij een vervangende voorstelling(en) op een later tijdstip.

De voucher is inwisselbaar tot maximaal 2 jaar na datum annulering.

Een eventueel restbedrag zal daarna terugbetaald worden.

De voucher is inclusief betaalde reserverings,- en administratiekosten etc.,

Er worden geen voucher kosten in rekening gebracht.


Auteurs Informatie

Het I.B.V.A. registreert alle toegezonden toneelwerken en manuscripten ten behoeve van de noodzakelijke bescherming en controle op het auteursrecht. Toegezonden werken welke tot ons repertoire behoren genieten een landelijke bescherming tegen inbreuk op de Auteurswet. Indien gewenst sturen wij het script ter lezing of uitgave naar een erkende toneeluitgever. Bij acceptatie neemt de uitgever contact op met de auteur of rechthebbende(n). De diensten I.B.V.A. zijn beschikbaar voor alle rechthebbenden en makers van toneelwerken/musical en dramatische werken..  IBVA is een Onafhankelijke Beheer Organisatie (O.B.O.) voor het beheer van theater auteursrechten. Onze organisatie valt onder het  toezicht van het College van Toezicht auteursrechten.

Ontvangen auteursrechten worden op de afgesproken termijnen aan de rechthebbende(n) uitbetaald, minimaal één maal per jaar. De rechthebbende ontvangt een schriftelijke afrekening met verslaglegging opvoeringen. I.B.V.A. vermeld op de royalty-afrekening wat het betaalde bedrag auteursrecht is en welk bedrag de rechthebbende hierna nog te goed heeft op datum afrekening. De geïncasseerde bedragen worden door auteurs/uitgevers vastgesteld, echter het I.B.V.A. tracht zoveel mogelijk een vaste lijn hierin aan te brengen.

Lees ook onze doelstelling & missie en informatie over het aansluitingscontract. U kunt zichzelf inschrijven middels onderstaand formulier en of online registreren met toezending van uw toneelwerk. Indien u een bestaand toneelstuk wenst te vertalen of te bewerken, laat het ons dan weten middels onderstaande formulier link. Mocht het IBVA gelden ontvangen waarvoor u als auteur nog geen stuk heeft geregistreerd zullen wij indien mogelijk vooraf contact met u opnemen. Na de registratie zullen de rechten op uw rekening worden overgemaakt.


VOORDELEN
7 REDENEN OM je aan te sluiten bij I.B.V.A. Holland:

1.    Het centrale bureau voor registratie en bescherming van uw rechten in het amateurtoneel.
2.    Wij bemiddelen met toneeluitgeverijen voor uitgave van uw toneelstuk/musical.
3.    Extra inkomsten uit exploitatie van rechten en vergoedingsaanspraken die auteurs niet of nauwelijks zelf kunnen verzilveren;
4.    Bescherming in binnen- en buitenland
5.    Informatie en advies via IBVA’s website en medewerkers;
6.    Hulp en advies bij inbreuken;
7.    Registratie en aansluiting is gratis.


INSCHRIJVEN

Staat u nog niet ingeschreven bij het I.B.V.A.? Download dan hier de inschrijfformulieren en stuur deze op naar: I.B.V.A. Holland B.V., Postbus 363, 1800AJ Alkmaar. Of mail de formulieren naar [email protected].
(Opgaveformulier adresgegevens auteur registrate (Wwft))

Hier kunt u de formulieren invullen om een nieuw toneelwerk of manuscript te registreren of een aanvraag te doen om een titel te mogen vertalen/bewerken.

 

REGISTRATIEFORMULIER TONEELWERK / MANUSCRIPT

Met dit formulier registreert u een bij ons niet eerder geregistreerd origineel toneelwerk.


AANVRAAGFORMULIER TOT VERTALING/BEWERKING:

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen tot vertaling / bewerking van een bestaand (toneel)werk.Aanmelden opvoeringsrechten

Aanmelden van uw opvoering(en) gaat nu nog makkelijker. Via de knop hieronder kunt u uw bestellingen bij een aangesloten toneeluitgeverij inzien en aanmelden.

Mijn bestellingen
Losse aanvragen van een titel

Is Mijn bestellingen leeg? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.