S. Jorna

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
16976 't Kin neat skele wat de bern dogge... Bijllaardt, P. van den avondvullend 34 Vink
29851 As it sa moat Monshouwer, D. onbekend 34 Grosfeld
11002 Bedtiid Heijdel, C. eenakter 10 Stuft
11002 Bedtiid Fickweiler, A. eenakter 10 Stuft
11133 Bergvik (fries) Skagestad, T. avondvullend 34 Stuft
11182 Besykoere 1 Mitterer, F. eenakter 20 Stuft
11181 Besykoere 2 Mitterer, F. eenakter 20 Stuft
11462 Bloody mary (fries) Bakker-Schoon, Mary avondvullend 34 Stuft
12319 Dat ha jo goed sketten... Benfield, D. avondvullend 35 Vink
17179 De koai Fratti, M. avondvullend 35 Stuft
28101 De leste rychjes fan us gekke Mem Jensen, J. avondvullend 35 Vink
19579 De nonnen fan Navarone Pijpers, H. avondvullend 35 Vink
26344 Fort Mustang (Fries) Fontaine, Ton 34 Grosfeld
14034 Geastich Bodegraven, R. avondvullend 34 Vink
14796 Groetnis ut Vogelenzang Vriens, J. eenakter 15 Vink
15019 Hasto efkes foar my? Pijpers, H. avondvullend 35 Vink
15020 Hat myn ingelbiwarder ek rjocht op in utkearing? Leenders, P. avondvullend 34 Vink
27293 Ik kin der neat oan dwaan... Fratti, M. eenakter 10 Vink
16097 In noflike fakansje Bakker, R. avondvullend 34 Stuft
27296 It weromkommen Fratti, M. eenakter 15 Vink
16446 Jo ha it rjocht om neat te sizzen Cook, P. 34 Onbekend
16901 Kiddie Pijpers, H. eenakter 15 Vink
28644 Knyntsjedagen Cook, P. avondvullend 34 Vink
28644 Knyntsjedagen Reinderman, M. avondvullend 34 Vink
17414 Kreamgymnastyk Smith, S. eenakter 20 Stuft
27124 Meitsje dat de kat mar wiis Hagen, B. avondvullend 34 Stuft
19763 Oh, myn leave... Marriott, A. avondvullend 35 Vink
19763 Oh, myn leave... Foot, A. avondvullend 35 Vink
29016 Pak de koffer mar wer ut, leave! Baijs, Astrid avondvullend 34 Vink
29016 Pak de koffer mar wer ut, leave! Tol, Jan avondvullend 34 Vink
21951 Set mar op 'e rekken Blokland, J. van avondvullend 34 Stuft
22083 Skeind Pijpers, H. eenakter 15 Stuft
27295 Skoft Kuyper, W. avondvullend 29 Vink
27295 Skoft Assies, I. avondvullend 29 Vink
26242 Wat binne wij moae fuort... Monshouwer, D. avondvullend 35 Stuft
29737 Wat in figueren Monshouwer, D. avondvullend 34 Vink
25021 Wes mar net bang yn 't tsjuster Kelly, T. tweeakter 34 Stuft