Gurbe Dijkstra

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
32994 Alde leafde Vriens, R. onbekend 34 Grosfeld
28542 Allegear komeedzje Kerkhof, J.J. avondvullend 34 Vink
29786 Allinnich it dak lekt Kelly, T. avondvullend 35 Vink
28100 As de froutsjes fan hus binne Baijs, Astrid avondvullend 34 Vink
28100 As de froutsjes fan hus binne Tol, Jan avondvullend 34 Vink
26671 Bakhuzen is gjin new york Carmichael, F. avondvullend 34 Stuft
29430 Beppe is jierdei Dinther, M. van avondvullend 34 Grosfeld
10850 De babyfergunning Muylaert, M. tweeakter 20 Stuft
11050 De bekearlinge Simon, D. avondvullend 36 Vink
11705 De brief Elich, L. eenakter 24 Stuft
12080 De come-back fan de sunshine boys Simon, Neil avondvullend 36 Vink
28316 De erfenis fan muoike Bella Roede, Henk avondvullend 34 Vink
13594 De faas Vries, K.H. de 15 Onbekend
13715 De favoryt Simon, Neil avondvullend 36 Vink
13761 De ferflokten Simon, Neil avondvullend 36 Vink
14219 De geit Geldhof, Rudy kort 15 Stuft
29966 De gouden adonis - Fries Fober, H. avondvullend 34 Onbekend
15793 De iene leagen is de oare net Vukadinovich, M. avondvullend 35 Vink
18554 De memoires fan Eugene Simon, Neil avondvullend 36 Vink
32745 De Pikeneur Engelen, Julia onbekend 35 Janssens
21205 De reade swetser Suez, M. avondvullend 35 Vink
21969 De show fan Max Prins Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29263 De soarchbuorkerij Oenen, W. van avondvullend 34 Vink
28514 De wilige begoania Customs, J. avondvullend 34 Vink
29890 Doek! Friese versie Goos, Maria tweeakter 29 Vink
11162 Een besluit Miedema, B. eenakter 15 Vink
28315 Ekstra help op de earste help Roede, Henk avondvullend 34 Vink
28404 En no der ut! Tol, Jan avondvullend 34 Vink
28404 En no der ut! Baijs, Astrid avondvullend 34 Vink
29850 Fakansje oan de Rijn Slotboom, Carl onbekend 35 Grosfeld
13613 Falsk alarm Faber, L.M. eenakter 20 Stuft
28171 Fantasten en stjonktsyskes Gombold, Bernd avondvullend 35 Vink
13758 Ferdwaald in New York Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29227 F�str�n Bakker-Schoon, Mary avondvullend 34 Vink
13811 Finzen op fjirtjin heech Simon, Neil avondvullend 36 Vink
26241 Fjochtsje om leafde Balasko, J. avondvullend 34 Stuft
14534 Gjin bern ha wolle, mar wol krije Gombold, Bernd avondvullend 35 Vink
32702 Gjin Wanja, gjin Wanja Vriens, J. avondvullend 29 Vink
29761 Griene bledsjes by de grienteboer Baumgartner, A. avondvullend 34 Vink
15100 Heisa om de haverklap Bremer, Aris avondvullend 34 Vink
15350 Hjoed kristine Verbogt, T. 20 Stuft
15392 Hoe lang moatte jo noch Bremer, Aris eenakter 20 Vink
29790 Hoesa Famylje Woons, E. avondvullend 35 Vink
29834 Hotel krekt net Vliet, R. van onbekend 34 Grosfeld
15850 Ik betelje de reiskosten Jennings 20 Stuft
15850 Ik betelje de reiskosten Pleiter 20 Stuft
15927 Ik wol bij de film Simon, Neil avondvullend 36 Vink
28099 Ik wol gjin oare mem Baijs, Astrid avondvullend 35 Vink
28099 Ik wol gjin oare mem Tol, Jan avondvullend 35 Vink
11143 In bern foar de boargemaster Gombold, Bernd 35 Vink
12584 In doaze fol krommen Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29431 In dreamh�s Zweers, K. avondvullend 34 Grosfeld
16033 In frjemd stel Simon, Neil avondvullend 36 Vink
14228 In gekkehus yn 't sikehus Renes-Leertouwer, W. avondvullend 34 Vink
14577 In goede dokter Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29226 In lekker stel Peets, B. avondvullend 35 Vink
17852 In lichte lunch Straaten, P. van eenakter 20 Stuft
21547 In rook fan kamperfoelje Toddie, J.L. eenakter 15 Vink
29882 In Rus yn de tun Lloyd, J. avondvullend 35 Vink
29882 In Rus yn de tun Chapman, J. avondvullend 35 Vink
25033 In wetterticht idee Faber-de Groot, L.M. avondvullend 34 Stuft
12532 It dilemma fan Rose Simon, Neil avondvullend 34 Vink
13684 It fanke fan hjirneist Simon, Neil avondvullend 36 Vink
32719 It keammerke Vriens, J. tweeakter 24 Vink
17271 It komt ut e loft Vries, P. de avondvullend 34 Vink
23487 It twadde slachtoffer Bernaert, G. 20 Stuft
16320 Jansen & Janzen twa is tefolle (fries) Pijpers, H. avondvullend 35 Stuft
16554 Jus d'orange mei in tik Elich, L. avondvullend 34 Vink
17708 Leafde as munster Coward, N. avondvullend 34 Stuft
17711 Leafde op `e seisde ferdjipping Patrick, J. eenakter 20 Stuft
17794 Lestige leafde op in lette middei Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29256 Lige as in wachter Gombold, Bernd avondvullend 35 Vink
18275 Malejan is werom Bremer, Aris avondvullend 34 Vink
18903 Moard... Of tafal? Elich, L. avondvullend 35 Stuft
19369 Neam my gjin mem Elich, L. 34 Jongeneel
28098 Neat is wat it liket Baijs, Astrid avondvullend 35 Vink
28098 Neat is wat it liket Tol, Jan avondvullend 35 Vink
28097 Nichtedei Baijs, Astrid avondvullend 34 Vink
28097 Nichtedei Tol, Jan avondvullend 34 Vink
19662 Oan e ein fan de simmer Simon, Neil avondvullend 36 Vink
19876 Omke edward is gefaarlik (frieserechten) Muylaart, F. avondvullend 20 Stuft
20305 Op wei nei rom Simon, Neil avondvullend 36 Vink
29616 Pake leit dwers Kling, U. avondvullend 34 Vink
28172 Pake moat oan de pil Hoevenberg, J. avondvullend 34 Vink
20893 Pools blauw Miedema, B. eenakter 29 Vink
20952 Praatsjes Simon, Neil avondvullend 36 Vink
21326 Restplak Campton, D. eenakter 15 Stuft
29255 Sa kin 't wol ta pake! Gombold, Bernd avondvullend 35 Vink
32744 Set 'm op, James Engelen, Julia onbekend 35 Vink
29236 Sjoen op in Dist�nsje Miller, A. avondvullend 34 Vink
29236 Sjoen op in Dist�nsje Bogt, J. avondvullend 34 Vink
32718 Soere molke Vriens, J. onbekend 34 Vink
22369 Spikerhurd Bremer, Aris avondvullend 34 Vink
33368 Spyskes Gijsbrechts, Luk eenakter 34 Vink
29707 Stellerij mei in sturtsje Renes-Leertouwer, W. avondvullend 34 Vink
22677 Stressbestindich Elich, L. 15 Stuft
22743 Suite hotel Simon, Neil avondvullend 36 Vink
22744 Suite kalifornia Simon, Neil avondvullend 36 Vink
22745 Suite London Simon, Neil avondvullend 36 Vink
22779 Susters Schilders, A. eenakter 15 Stuft
22914 Teepudsjes Knegt, W. de eenakter 15 Stuft
23476 Tutte Rood, L. eenakter 15 Stuft
23490 Twa is tefolle Pijpers, H. avondvullend 35 Stuft
28513 Wa is hjir de dokter Derene, J.H. avondvullend 35 Vink
29708 Wa wol Beppe ha? Ritter, K. avondvullend 35 Vink
29308 Wat in komeedzje Koch. E. avondvullend 35 Vink
25316 Wolwezen Straaten, P. van 20 Stuft
25391 Wylde havana Leenders, P. avondvullend 34 Vink
32703 Wylde Marjolein en Tijm Vriens, J. tweeakter 29 Vink