P. de Vries

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
11721 Brike kueren Geen avondvullend 34 Onbekend
23064 De thusfleanders Geen avondvullend 34 Stuft
12634 Dokkumer koffie Geen avondvullend 34 Vink
12633 Dokkumer kofje Geen avondvullend 34 Onbekend
13068 Durk sjit mei spek Geen avondvullend 34 Onbekend
13438 Een erfenis met een staartje Geen avondvullend 34 Vink
13236 Eigen schuld is goud waard (herziene versie) Geen avondvullend 29 Vink
13726 Feenstra mei in lange F Geen avondvullend 34 Onbekend
13725 Feenstra met een lange F Geen avondvullend 34 Vink
13756 Ferbean foar froulju Geen avondvullend 34 Onbekend
13949 Frjemde fugels Geen avondvullend 34 Onbekend
14836 Grut ferlof Geen avondvullend 34 Onbekend
13926 In fremde kar Geen avondvullend 34 Onbekend
16107 In skat fan in muioke Geen avondvullend 34 Onbekend
13450 It erfskip fan omke Gerben Geen avondvullend 34 Onbekend
16936 It kin de master misse Geen avondvullend 34 Onbekend
17271 It komt ut e loft Dijkstra, G. avondvullend 34 Vink
16610 Kalm bliuwe Geen avondvullend 34 Onbekend
18658 Met groot verlof Geen avondvullend 34 Vink
19440 Niemand mag het weten Geen avondvullend 34 Grosfeld
20447 O, wat zijn we heden blij! Geen avondvullend 34 Grosfeld
20257 Oppassen geblazen Geen avondvullend 34 Vink
21204 Reade roazen Geen avondvullend 34 Onbekend
21665 Sa fest as in hus Geen avondvullend 34 Onbekend
21944 Serenade foar beits Geen avondvullend 34 Stuft
21971 Sibbele op'e doele Geen avondvullend 34 Onbekend
21973 Sibe wit hoe't it moat Geen avondvullend 34 Onbekend
21976 Siebe wit hoe't it moat Geen avondvullend 34 Onbekend
22264 Soere rein Geen avondvullend 34 Onbekend
23633 Untspanne Geen avondvullend 34 Onbekend