G. Hoekstra

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
13697 De wergeasterhusfroulje's ferzje fan macbeth Mcgillivray, D. avondvullend 42 Onbekend
13697 De wergeasterhusfroulje's ferzje fan macbeth Zerlin Jr, W. avondvullend 42 Onbekend
13301 Elk foar himself Ayckbourn, A. avondvullend 35 Onbekend
13826 Fjouwerspan Ayckbourn, A. avondvullend 34 Stuft
13968 Fuken op 'e kaai Houweninge, C. van avondvullend 34 Onbekend
14535 Gjin bleat yn eastersleat Marriott, A. avondvullend 34 Onbekend
14535 Gjin bleat yn eastersleat Foot, A. avondvullend 34 Onbekend
15928 Ik wol mollema to wurd Katajef avondvullend 35 Onbekend
16077 In intervieuw Dam, K. tweeakter 24 Onbekend
25382 In wrald sunder manlju Johnson, P. eenakter 20 Stuft
25421 It ynterview Dam, K. 24 Stuft
16421 Jierdeifeest Waterhouse, K. avondvullend 35 Stuft
16421 Jierdeifeest Hall, W. avondvullend 35 Stuft
18437 Mathilda swart Yeldham, P. avondvullend 15 Stuft
18437 Mathilda swart Churchill, D. avondvullend 15 Stuft
18909 Moard yn 'e klaaikeamer Bosker, J. 15 Stuft
19884 Om te stellen sa leaf Popplewell, J. 34 Onbekend
21065 Professor Paxokay en de manlju fan extra Burkunk, W. avondvullend 34 Stuft
22089 Skjin wetter??? Jones, G. eenakter 20 Stuft
25182 Wikselwurk Popplewell, J. 34 Jongeneel
25411 Yn 'e flecht Yeldham, P. avondvullend 34 Stuft