A. Krist

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
10082 Ach, in puntsje mear of minder (fries) Bakker, R. avondvullend 35 Grosfeld
10224 Alde jongens, krintebole Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
10230 Alfred en albert (fries) Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
10278 Alle hens op it toaniel Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
29011 Alle omtinken oan dekmantel Dijkhuis, F. avondvullend 35 Grosfeld
10331 Alles wat liket, is net wier Groenveld, G. avondvullend 34 Grosfeld
28450 As poppe ferwiksele wurden Elstgeest, T. avondvullend 35 Grosfeld
25907 Bed en brochje (versie krist) Slotboom, C. avondvullend 35 Grosfeld
11073 Bella italia (fries) Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
28929 Beppe's wil is wet Assinck, I. avondvullend 34 Grosfeld
26501 Bikiny's en briedwoarst Dijkhuis, F. avondvullend 35 Grosfeld
26499 Blau bloed Vriens, R. avondvullend 34 Grosfeld
29546 Blau bloed op besite Rijsewijk, V. van onbekend 35 Grosfeld
11372 Blau bloed, sigaren en seeskonken Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
11363 Blauw bloed op bezoek (fries) Rijsewijk, V. van avondvullend 34 Grosfeld
29300 Bline moeting yn Gaasterlan Slotboom, C. avondvullend 35 Grosfeld
11455 Blommen foar in bline Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
11506 Boerebunt en reade lampen Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
12328 Dat is us manier Ermens, T. avondvullend 34 Grosfeld
29554 De alfde maaie Snoeren, J. onbekend 29 Grosfeld
11485 De bock yn 't nau Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
12623 De doemtinker Kieboom, A. van de avondvullend 34 Grosfeld
28138 De erfenis fan omke Sjors Caspers, A. avondvullend 34 Grosfeld
26498 De ferkochte breid Keyzer, M. avondvullend 34 Grosfeld
13844 De fligende non (fries) Snoeren, J. 34 Grosfeld
15470 De hommelske rykdom fan Marco Kloosterboer Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
18110 De luchtballon (fries) Slotboom, C. eenakter 20 Grosfeld
21362 De richel (fries) Davids, T. avondvullend 34 Grosfeld
26131 De Roaze Pyama Lugt, A. van der avondvullend 35 Grosfeld
21634 De russyske hin Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
22508 De steat betellet Grijs, I. de avondvullend 34 Stuft
22772 De surrogaat poppe Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
12678 Do meist bliuwe Snoeren, J. avondvullend 34 Grosfeld
12582 Doarpsbelangen (fries) Schepers, J. 34 Grosfeld
12652 Dokterke boartsje Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
12709 Don ton (fries) Schepers, J. avondvullend 34 Stuft
13100 Earen s–nder takomst Snoeren, J. avondvullend 34 Stuft
13132 Edelweiss (friese versie) Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
13335 En al dy meuk Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
13417 En wy bliuwe ek te sliepen Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
13457 Erika (fries) Snoeren, J. avondvullend 34 Grosfeld
28481 Falske Memmeleafde Moors, M. avondvullend 35 Grosfeld
24710 Famylje bruinsma - wa fan de trije Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
13676 Famylje bruinsma yn de bocht groeten fan de veluwe Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
28484 Famylje Bruinsma yn de bocht: Libje de Kening Slotboom, C. avondvullend 35 Grosfeld
29855 Famylje Bruinsma yn'e bocht'; Spoarleas Slotboom, C. onbekend 34 Grosfeld
28515 Famylje bruinsma yne bocht: oantreklike hear siket frou Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
13671 Famylje bruinsma... Libje de keningin Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
13674 Famylje bruisma...kanadeeske ynvaasje Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
26503 Fan jins famylje moatst it hawwe Slotboom, C. avondvullend 35 Grosfeld
13687 Fan stekker ta stopkontakt Moors, M. avondvullend 29 Grosfeld
13771 Ferslaving perikels Moors, M. tweeakter 24 Grosfeld
13823 Fjoerstien en skok Snoeren, J. 34 Grosfeld
13958 Frou siket boer Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
14339 Geraniums (friese versie) Janssen-Savelkoul, W. avondvullend 34 Grosfeld
26500 Giftich & Happich Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
29110 Gjin hier op myn holle Welter, B. avondvullend 34 Grosfeld
14538 Gjin rimpel tefolle Frehe, J. avondvullend 34 Grosfeld
14538 Gjin rimpel tefolle Vliet, R. van avondvullend 34 Grosfeld
14835 Grut dessert Frehe, J. avondvullend 24 Stuft
14835 Grut dessert Vliet, R. van avondvullend 24 Stuft
15329 Himel op stelten Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
15694 Hunehotel "de byljende hun" Damen, P. avondvullend 34 Grosfeld
15851 Ik bin alhiel fan jo menhear visser Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
26258 In "moard" idee Snoeren, J. avondvullend 29 Grosfeld
13763 In ferhuzing en oare ungemakken Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
16035 In frou foar tobias Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
28247 In golle tiid in Tirool Vliet, R. van avondvullend 29 Grosfeld
28247 In golle tiid in Tirool Frehe, J. avondvullend 29 Grosfeld
16081 In kompjuter is ek mar in minske Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
26145 In lang wykein yn hotel oan see Dolstra, R. avondvullend 34 Grosfeld
16090 In moardwykein Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
18906 In moardwykein (1ste versie) Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
18905 In moardwykein (2de versie) Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
29478 In skat yn it kleaster Damen, P. onbekend 35 Grosfeld
23617 In unbeskreaun bled Davids, T. avondvullend 34 Grosfeld
16080 Inkele reis noardpoal Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
13747 It feilige hus b.v.(fries) Elstgeest, T. 34 Grosfeld
28412 It lit de pastoar kāld Bastiaansen, E. avondvullend 34 Grosfeld
18154 It lyk yn de friezer Minses, T. avondvullend 34 Grosfeld
18365 It manuskript (fries) Snoeren, J. avondvullend 34 Grosfeld
23627 It unferklearbere tafal Akkermans, T. tweeakter 24 Grosfeld
16267 Ja dochter, nee dochter (fries) Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
16598 Kalde kak en tatoeaazje Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
26496 Kaviaar mei smartsiis Moors, M. avondvullend 35 Grosfeld
26340 Keamerkabaal Keyzer, M. avondvullend 35 Grosfeld
16741 Keatlingleafde Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
17165 Knippe en knipe (friestalig) Wetsermann, W. avondvullend 35 Stuft
17171 Knoffelrij op kreamkunde Damen, P. avondvullend 34 Grosfeld
17225 Kom allegear mei nei buten Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
17241 Komkommertiid Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
28321 Komt goed ju Frehe, J. avondvullend 34 Grosfeld
28321 Komt goed ju Guntlisbergen, G. avondvullend 34 Grosfeld
28525 Krimineel hotel Snoeren, J. avondvullend 34 Grosfeld
17480 Kulinere katastrofe Moors, M. avondvullend 29 Grosfeld
17514 Kwaksalverskwalen (fries) Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
17536 Kyp mei patat Slotboom, C. eenakter 20 Stuft
27375 Letbloeier op frijersfuotten Slotboom, C. avondvullend 29 Grosfeld
29426 Libje Vitoria Vriens, R. onbekend 35 Grosfeld
18003 Lintsjes, iisbearen en it nivana Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
18009 Lis ik hjir wol goed? Colijn, J. eenakter 20 Grosfeld
28548 Loai, loaier, loaist Elstgeest, T. avondvullend 35 Grosfeld
29810 Lyske slagt deryn Blaaser, J. onbekend 34 Grosfeld
29810 Lyske slagt deryn Visscher, J. onbekend 34 Grosfeld
28202 Medium yn de nau Damen, P. avondvullend 34 Grosfeld
29936 Mei dieven fangst dieven Slotboom, C. onbekend 34 Grosfeld
18499 Mei ik no mem sizze? Snoeren, J. avondvullend 34 Stuft
18908 Moard yn 'e meterkast Vink, J. 29 Onbekend
26959 Moard yn it teater Smits, H. avondvullend 34 Grosfeld
28896 Moat kinne Frehe, J. avondvullend 29 Grosfeld
28896 Moat kinne Guntlisbergen, H. avondvullend 29 Grosfeld
19195 Muoike Mathilde Grijs, I. de avondvullend 34 Grosfeld
29427 Neat is suver yn it warehus Damen, P. onbekend 34 Grosfeld
19423 Net winske unstoflik Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
28505 Op bed? Mei sa 'n portret....? Waterschoot van der Gracht, M. van avondvullend 34 Grosfeld
28505 Op bed? Mei sa 'n portret....? Waterschoot van der Gracht, P. van avondvullend 34 Grosfeld
20269 Opskuor yn 'e finzenis Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
28212 Opskuor yn e polder Frehe, J. 34 Grosfeld
28212 Opskuor yn e polder Vliet, R. van 34 Grosfeld
28211 Opskuor yn it meditaasjesintrum Damen, P. avondvullend 29 Grosfeld
20268 Opskuor yn trampas Leenders, L. avondvullend 35 Grosfeld
29314 Pakke watst pakke kinst Houbraken, W. avondvullend 34 Grosfeld
20668 Pensjon fan lichte seden Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
28213 Sin, Snoad en swierte... Waterschoot van der Gracht, P. van avondvullend 35 Grosfeld
28213 Sin, Snoad en swierte... Waterschoot van der Gracht, M. van avondvullend 35 Grosfeld
22009 Sinleas Vermeer, W. avondvullend 29 Stuft
22068 Sjampanje, klompen en nana Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
26497 Skiteldeftige rosmos Moors, M. avondvullend 35 Grosfeld
22091 Skoanalders Grijs, I. de avondvullend 34 Grosfeld
26686 Smoar ju! Frehe, J. avondvullend 35 Grosfeld
26686 Smoar ju! Vliet, R. van avondvullend 35 Grosfeld
22193 Smoken ferbean Grijs, I. de avondvullend 34 Grosfeld
22247 Snoepy (fries) Fontaine, Ton avondvullend 34 Grosfeld
22456 Spul sunder grinzen (fries) Snoeren, J. avondvullend 34 Grosfeld
22509 Steatsgefaarlike sukelade Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
22551 Sterker as goud Spaandonck, M. van 34 Stuft
28486 Stimmen oan de oarekant Moors, M. avondvullend 34 Grosfeld
22668 Streek troch de rekken Snoeren, J. avondvullend 34 Onbekend
28902 Sunde fan de susters Davids, T. avondvullend 35 Grosfeld
28516 Super! Schepers, J. avondvullend 34 Grosfeld
22776 Susters in saken (fries) Davids, T. avondvullend 34 Grosfeld
22796 Swart skiep, wite lamke Andrea, M. avondvullend 34 Grosfeld
22796 Swart skiep, wite lamke Groeneveld avondvullend 34 Grosfeld
27214 Take 5 (fries) Pijpers, H. avondvullend 35 Grosfeld
29062 Trije bingels yn in hinnehok Akkermans, T. avondvullend 34 Grosfeld
26912 Trije is te folle Blaaser, J. Sr. avondvullend 35 Grosfeld
26912 Trije is te folle Blaaser, J. Jr. avondvullend 35 Grosfeld
23628 Unferwacht treffen Slotboom, C. eenakter 20 Stuft
24713 Wa is ben? Schoor, J. van der avondvullend 29 Grosfeld
24758 Wa sil dat betelje Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld
24826 Wa't mei de duvel ite wol Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
25016 Werom kin ik net sizze wat ik fiel Slotboom, C. avondvullend 34 Stuft
25906 Wolstan en wjirmenbrij Keyzer, M. avondvullend 35 Grosfeld
28910 Wy sille it wer sels dwaan moatte.... Noordergraaf, A. avondvullend 35 Grosfeld
27005 Yne keetring Elstgeest, T. 34 Grosfeld
25419 Ynsnijd Slotboom, C. avondvullend 34 Grosfeld