Doelstelling & Missie

IBVA Holland behartigt de belangen van auteurs door uitoefening, bevordering en bescherming van amateur toneelrechten.

Dat doen we door:
•    verdeling van onder alle auteurs die daar recht op hebben;
•    het exploiteren van de individuele auteursrechten van aangesloten rechthebbenden;
•    informatievoorziening in de vorm van mondeling en schriftelijk aan makers en gebruikers;


De uitoefening en handhaving van auteursrechten is voor toneelschrijvers/-vertalers van wezenlijk belang. IBVA Holland ondersteunt de toneelschrijvers hierbij. IBVA Holland streeft naar maximale vergoedingen voor visuele makers én naar een optimale verdeling van deze vergoedingen over zo veel mogelijk rechthebbenden. Belangrijk is dat u ten alle tijden bij adres of persoonlijke mutatie ons informeert. Bij overlijden gelieve de nabestaanden contact met ons op te nemen. Onverdeelde rechten worden 5 jaar gereserveerd..
Als auteursrechtelijke belangenbehartiger is IBVA Holland transparant, flexibel, betrokken, dienstverlenend en marktgericht. Alle inkomsten en uitgaven zijn volledig te verantwoorden. IBVA Holland wordt als OBO daarin door de overheid gecontroleerd (het College van Toezicht Auteursrechten, CvTA). Bestuur, directie en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de gehele organisatie en voor de auteursrechtelijke belangen van alle toneelschrijvers en rechthebbenden.

Aanvragen

Gaat uw (toneel)vereniging opvoeren in Corona tijd? Gelieve uw aanvraag niet via de website indienen, maar via de e-mail info@ibva.nl of telefonisch 072-5112135. Zie ook onze voorwaarden.
Onze dank.