R. Klijnstra

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
27141 Brn kafee Dbel D Evers, E. avondvullend 34 Vink
13886 De forfalsker Bosker, J. avondvullend 34 Stuft
27132 De man mei de hippe hoed Veen, H. van avondvullend 34 Vink
29653 Hotel yn swier waar Roede, H. avondvullend 34 Vink
16078 In keardel ut ien stik Hemmink-Kamp, J. avondvullend 34 Stuft
16506 Jouns fan de langste dei Dijk, G. van avondvullend 34 Stuft
17715 Lean mei wurken Dumont, W. avondvullend 34 Stuft
17716 Lean nei wurken Dumont, W. 34 Stuft
19874 Om it libben fan lyfke Patrick, J. avondvullend 35 Stuft
28760 Soest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Evers, E. avondvullend 34 Vink
25179 Wikels om douwetille Macpherson, H. avondvullend 34 Stuft